Subiektywny słownik HR

W tej części zamieszczam sukcesywnie definicje, które określam jako „subiektywne”. Oznacza to, że pisałem je głównie z myślą o wyjaśnieniu kluczowych mechanizmów i ich znaczenia dla funkcjonowania firmy i ludzi.

Drugą przesłanką była chęć pokazania ich powiązań i znaczenia dla świadomego zarządzania w taki sposób, aby poszczególne elementy ZZL tworzyły całość i dawały efekt synergii.


Przywództwo

Przywództwo jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, o czym świadczyć może choćby… ilość definicji tego pojęcia. Na pewno jednak można stwierdzić, że do roli przywódcy bliżej jest osobie charakteryzującej się cechami lidera, niż kierownika. Z wielu wymienianych elementów cechujących przywódcę zwracają uwagę te najczęściej się powtarzające: zgodność tego co mówi i robi, kieruje się jasnym systemem wartości, potrafi zainspirować innych, ma wysokie morale, potrafi pociągnąć za sobą innych, nawet jeśli nie jest formalnym przełożonym.

Często przywództwo jest postrzegane przez pryzmat specyfiki zachowań lidera (np. przywództwo sytuacyjne, przywództwo ) lub jego postaw (przywództwo demokratyczne, przywództwo autorytarne). Bycia przywódcą/liderem można się jednak nauczyć. Poprzez szkolenia można bowiem nabyć takie umiejętności jak: komunikacja, rozwiązywanie problemów, inspirowanie. Z kolei poprzez działanie w codziennej pracy można kształtować takie zachowania jak: znajdowanie czasu dla swoich podwładnych, uczciwość, komunikowanie się, budowanie relacji w zespole, dawanie przykładu innym.


Miary efektywności w HR

Coraz częściej słyszy się o konieczności spełnienia przez działy HR warunku zarządzania przez dowody. Postulat ten wydaje się jasny: przecież inne działy również muszą tak funkcjonować. Nie wymaga to „odkrywania ameryki”. Wystarczy przejrzeć i wybrać odpowiednie wskaźniki efektywności (KPI), które będą odzwierciedlały skuteczność działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Najlepiej sprawdza się tutaj podejście procesowe. Oznacza to, że analizując procesy związane z funkcjonowaniem ludzi w organizacji, do każdej z jego faz dobieramy odpowiednie wskaźniki. Poprzez proces możemy np. rozumieć następujące jego fazy: rekrutacja-selekcja-wdrożenie-rozwój-motywowanie-odejście. Ponieważ potencjalnych przykładów KPI jest wiele, ich selekcja może odbyć się na podstawie fazy rozwoju organizacji. Wówczas wybór KPI będzie ściśle powiązany z takimi parametrami, które wprost nawiązują do rozwoju biznesu, który prowadzimy. Więcej na ten temat można znaleźć we wpisach na moim blogu TUTAJ.

Misja i wizja

Najprościej można powiedzieć, że misja i wizja określa, w jakim kierunku zmierza organizacja/firma, i jaka chce być. Oba te elementy zawierają wyznaczniki tego, co ma być osiągnięte. Oczywiście siłą rzeczy misja i wizja mają zwykle dość ogólny i opisowy charakter. Dlatego być może wielu z pracowników danej organizacji oraz jej otoczenie zewnętrzne nie zawsze przywiązują do nich wagę. Pytanie tylko czy słusznie? Jeśli bowiem przenieść misję i wizję na niższy poziom, np. pionu lub działu okazuje się, że zaczynają one porządkować nasze myślenie o tym, co? dlaczego? jak? i po co? robimy.


Intermentoring

To ciekawa, choć relatywnie rzadko spotykana odmiana mentoringu. Mentoring kojarzy się bowiem zwykle z  kształtowaniem młodych pracowników przez starszych. Intermentoring odwraca tą regułę: to młodsi uczą i kształtują nawyki i umiejętności starszych pracowników. Model ten może dotyczyć w szczególności szeroko rozumianych nowych technologii. Dzięki takiemu działaniu może nastąpić wzrost poziomu umiejętności oraz zdolności do innowacji w grupie starszych pracowników. Intermentoring może też stanowić ciekawy element ścieżki kariery dla młodszych pracowników i stwarzać perspektywy rozwoju zawodowego oraz utrzymania dla starszych pracowników w firmie.


Informacja zwrotna (feedback)

W kontekście zarządzania można przyjąć, że udzielenie informacji zwrotnej polega na nawiązaniu rozmowy (dialogu) z drugą osobą w celu udzielenia jej informacji na temat tego, co i jak zrobiła oraz zachęcenia jej do autoanalizy swoich działań lub zachowań. Skuteczność feedbacku zależy zarówno od formy prowadzenia tej rozmowy oraz osiągniętych rezultatów. Niezwykle ważne jest zatem zachowanie reguły „oddzielania człowieka od problemu”. Warto pamiętać, aby przekazywana opinia dotyczyła zachowań, wyników, sposobów działania naszego rozmówcy, czyli tego co jest obserwowalne. Nie mówmy o naszych domniemaniach i założeniach co do intencji, przekonań, osobowości naszego rozmówcy (bo przecież tego nie widzimy). Równie ważne jest także wywołanie refleksji i konkretnych propozycji zasad postępowania w przyszłości, w taki sposób aby wzmocnić lub wyeliminować to, co pomaga/przeszkadza w byciu efektywnym. Feedback może być udzielany bezpośrednio po zdarzeniu lub może być elementem oceny okresowej. Zależnie od kultury organizacyjnej i zwyczajów w firmie, feedback może być udzielany przez przełożonego lub współpracowników.


Wdrożenie pracownika do pracy (onboarding)

To proces mający na celu sprawne i efektywne wdrożenie pracownika nie tylko do pracy na wyznaczonym stanowisku, ale i funkcjonowania w firmie jako takiej. Poprzez sprawne i efektywne wdrożenie należy rozumieć osiągniecie przez pracownika oczekiwanej efektywności w wykonywaniu powierzonych obowiązków w optymalnym czasie. Takie rozumienie procesu oznacza, że powinien on obejmować zarówno zapoznanie się ze stanowiskiem pracy i zadaniami, procedurami i instrukcjami, jak również ze współpracownikami. Najlepsze efekty omawianego procesu przynosi wcześniejsze jego zaplanowanie dla poszczególnych grup stanowisk i działów. Dzięki temu proces jest powtarzalny, a osoby pełniące rolę opiekunów wdrażanych pracowników nie będą miały obaw, że coś zostanie pominięte. Warto również pamiętać o okresowym badaniu skuteczności i efektywności procesu. Można to zrobić analizując wskaźniki efektywności nowowdrożonych pracowników, ale również prowadząc z nimi wywiady. Dzięki temu uzyskamy nie tylko dane liczbowe, ale również opinie beneficjentów. Jednak kluczowym czynnikiem powodzenia procesów wdrożenia są: dobrze przygotowani do roli opiekunowie (np. poprzez wcześniejsze szkolenia), uporządkowana struktura organizacyjna oraz precyzyjnie opisane uprawnienia i zadania stanowiskowe. To z kolei wymaga wcześniejszych prac przygotowawczych i rozwiązań systemowych na poziomie zarządzania całą organizacją. O tym jak może wyglądać nieprzemyślany onboarding przeczytasz TUTAJ.


Motywacja

W najprostszym ujęciu, to gotowość do podjęcia określonego działania poprzez pojedynczą osobę lub zespół osób. Kluczem do zrozumienia motywacji jest jednak rozpoznanie przyczyn jej powstawania. Jej źródła mogą leżeć w strefie psychologicznej lub fizjologicznej. W sytuacjach zawodowych wpływ na poziom motywacji mogą mieć również takie czynniki jak: zasoby, którymi dysponuje pracownik lub zespół, jakość komunikacji i dostęp do informacji, sposoby zarządzania, kompetencje własne i otaczających nas współpracowników. Nie bez znaczenia jest również poczucie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz wpływ kultury organizacyjnej i wartości, którymi kierują się pracownicy danej firmy. Innymi słowy, wszystkie te czynniki mogą wzmacniać lub obniżać motywację do podejmowania określonych działań.
Istnieją różne sposoby badania motywacji i czynników na nią wpływających. Jednym z bardziej skutecznych i kompleksowych, jest badanie i analiza czynników podnoszących lub obniżających efektywność w oparciu o model HPI (Human Performance Improvement).


Role zespołowe

Role zespołowe, to nie to samo, co stanowisko. Budując zespół kierownicy dobierają członków pod względem różnych kryteriów. Zwykle koncentrują się na ich umiejętnościach zawodowych, wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu. Tymczasem to nie wystarczy. Każdy bowiem posiada uwarunkowane cechami osobowości charakterystyczne dla siebie style działania, które ujawnia pracując w zespole. Dlatego należy zadbać, aby członkowie zespołu byli właściwie dopasowani do zadań, które mają wykonać (kompetencje) oraz osób, z którymi będą współpracować (postawy i zachowania). Decydujące znaczenie ma w tym przypadku rola zespołowa, czyli ujawniana przez człowieka tendencja do zachowywania się, współpracy i kontaktowania się w charakterystyczny dla siebie sposób z innymi członkami zespołu. Nie bez znaczenie jest również pogłębianie wiedzy i umiejętności przez menedżerów w zakresie świadomego budowania zespołu i rozumienia ról zespołowych. W tym oczywiście mogą pomóc szkolenia menedżerskie.


System wartości firmowych

System wartości to zbiór norm i reguł, którymi kierują się członkowie danej organizacji. Dlatego ważne jest, aby wartości firmowe w jak największym stopniu stanowiły również wartości jednostki, czyli każdego pracownika w firmie. Dlatego najlepiej, aby wartości firmowe były spisane, ogłoszone, ale i wytłumaczone pracownikom. W codziennej pracy, dla utrzymania wartości i ich ducha, ważna jest postawa menedżerów. To oni przede wszystkim poprzez swoje działanie (a nie tylko deklaracje słowne) powinni okazywać postawy i zachowania korespondujące z przyjętym porządkiem i hierarchią wartości w firmie. Wypracowanie i utrwalanie wartości firmowych ściśle wiąże się z takim działaniami jak: opracowanie misji i wizji firmy, rozwój kompetencji przywódczych, ocena nie tylko wyników pracy, ale również zachowań i postaw pracowników wszystkich szczebli zarządzania wpisujących się przy tym w wartości firmowe i szerzej pojętą — kulturę organizacyjną firmy. O znaczeniu i mechanizmach działania kultury organizacyjnej możesz przeczytać TUTAJ.


Struktura organizacyjna

Inaczej zwana schematem organizacyjnym. Zwykle tworzona w formie graficznej/blokowej. Obrazuje zależności i podległości poszczególnych komórek organizacyjnych firmy. Może być tworzona na różnym poziomie szczegółowości. Zwykle uwidacznia takie komponenty jak pion, wydział, dział, komórka, grupa stanowisk, stanowiska. Czasami dodawane są również dane personalne pracowników, jednak takie rozwiązanie rodzi konieczność aktualizacji struktury po każdej zmianie personalnej (zatrudnienie, zwolnienie, przeniesienie pracownika, itp). Struktura organizacyjna wprost przekłada się na systemy wspierające zarządzanie w firmie, np. Oceny okresowe, zarządzanie przez cele, ścieżki awansu.Wartościowanie stanowisk pracy

To proces mający na celu ustalenie wartości stanowiska dla danej organizacji (firmy). Dzięki wartościowaniu można określi nie tylk swoisty ranking znaczenia stanowisk dla firmy, ale również odległości pomiędzy nimi. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne podzielenie stanowisk na grupy i utworzenie na tej podstawie taryfikatora wynagrodzeń. Wynik wartościowania stanowisk wyrażany jest w punktach. Istnieją różne sposoby wartościowania stanowisk pracy jednak najbardziej precyzyjne są metody analityczno-punktowe. Ich stosowanie wymaga jednak stworzenie odpowiednich narzędzi w postaci: nazw i definicji kryteriów wartościowania, definicji poziomów natężenie każdego z kryteriów oraz wag poszczególnych kryteriów.
Możliwe jest opracowanie własnych narzędzi wartościowania lub skorzystania z gotowych zestawów i metod postępowania oferowanych przez wyspecjalizowane firmy świadczące tego typu usługi.


Tabela wynagrodzeń (taryfikator wynagrodzeń)

Tabela wynagrodzeń to uporządkowany według z góry przyjętych założeń (np. na podstawie wartościowania stanowisk pracy) podział stanowisk pracy na umowne grupy zwane też przedziałami płacowymi. Każdy z przedziałów płacowych opisany jest poprzez tzw. widełki płacowe, czyli wartość minimalną i maksymalną wynagrodzenia wyrażone w złotych.
Spotykane są również taryfikatory, które uwzględniają tzw. płacę optymalną. Jest to wartość wynagrodzenia na danym stanowisku, którą powinien otrzymywać pracownik spełniający wszystkie podstawowe wymagania stanowiskowe. Taryfikator powstaje zwykle po przeprowadzeniu wartościowania stanowisk pracy. Kluczowe warunki, które powinna spełniać dobrze skonstuowana tabela płacowa, to: przedziały płacowe powinny na siebie nachodzić, nie powinno być „martwych” przedziałów (czyli takich, do których nie przypisano żadnych stanowisk), nie tworzy się przedziałów do pojedynczych stanowisk.


Model kompetencji

Poprzez kompetencje należy rozumieć wiedzę, umiejętności i postawy konieczne do dobrego wykonywania obowiązków stanowiskowych przez pracownika. Model kompetencji może uwzględniać kompetencje w różnych podziałach. Najczęściej przyjmuje się podział na kompetencje: ogólnofirmowe, społeczne, specjalistyczne, zespołowe, menedżerskie.
Budowa modelu kompetencji wymaga: Określenia nazw kompetencji, zdefiniowania kompetencji, zdefiniowania ich poziomów natężenia. Zwykle model kompetencji buduje się jako syntetyczne zestawienie określające dany pakiet kompetencji dla wcześniej określonych grup stanowisk (np. stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, wykonawcze) lub grup kompetencji (np. przywódcze, kierownicze, zawodowe, społeczne, zespołowe, sprzedażowe, itp). W każdej z grup powinny być również uwzględnione kompetencje ogólnofirmowe, czyli takie, które są oczekiwane dla każdego stanowiska w firmie.Praktyka podpowiada, aby ogólna liczba kompetencji przypisana do stanowiska nie była większa niż ok. 10. Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji stwarza dobry punkt wyjścia o opracowania takich rozwiązań jak: oceny okresowe, ścieżki kariery, system szkoleń, program sukcesji, system wynagrodzeń zmiennych.


Employer Branding (EB)

Określenie w języku angielskim oznaczające po prostu „Wizerunek Pracodawcy”. Co ciekawe, pomimo, że działania te nie są nowe, zostały zdefiniowane dopiero w roku 2001 przez firmę doradczą McKinsey. Działania prowadzone w ramach EB dotyczą generalnie otoczenia firmy (celem jest tutaj zbudowanie wizerunku firmy jako pracodawcy „pierwszego wyboru”) oraz wnętrza firmy (celem jest 
oddziaływanie na obecnych pracowników i utrzymanie dobrej atmosfery oraz chęci pozostawania w organizacji). Na działania w omawianym obszarze wpływ mają różne czynniki, jednak najważniejszymi z nich wydają się: zróżnicowanie pokoleniowe (tzw. X, Y, Z) obecne wewnątrz i na zewnątrz firmy, konieczność kreatywnych działań wyróżniających się na tle konkurencji oraz łączenie wiedzy marketingowej i HR-owej.

Kluczowym wyzwaniem jest również utrzymanie równowagi pomiędzy działaniami prowadzonymi na zewnątrz organizacji jak i w jej wnętrzu. Łatwo bowiem doprowadzić do sytuacji, gdzie obecni pracownicy będą odczuwać dyskomfort obserwując działania EB skierowane do otoczenia firmy, które wsparte będę nieporównywalnie większym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Nie bez znaczenie jest również fakt, że nawet najlepsze działania w obszarze EB nie przyniosą rezultatów, jeśli firma nie zadba o dobre działanie podstawowych elementów systemowych wspierających ZZL, choćby w postaci ścieżek kariery, systemów szkoleń, atrakcyjnych i przejrzystych reguł wynagradzania, itp. O znaczeniu EB w działaniach firmy przeczytasz TUTAJ, a w sytuacji kryzysowej TUTAJ.


Zrównoważona Karta Wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zrównoważona Karty Wyników (BSC — Balanced Scorecard) opracowanej przez R. Kapłana i D. Nortona. Jest ona jednocześnie narzędziem wdrożenia, ale może być również wykorzystywana w procesie budowy strategii działu HR (jak i całej firmy). Wykorzystanie elementów BSC pozwala w czytelny sposób pokazać wartość działań podejmowanych przez dział HR oraz ich nierozłączność z celami i miernikami wynikającymi z wizji i strategii całego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie BSC w nakreśleniu i realizacji strategii działu HR, pozwala przełożyć ją na cele i mierniki cząstkowe, pogrupowane w czterech perspektywach: — finansowej,
— klienta wewnętrznego,
— procesów wewnętrznych,
— rozwoju ludzi i organizacji.
BSC jest dobrym punktem wyjścia do budowania strategii, zarządzania przez cele oraz wzrostu efektywności firmy.